Asbestsanering

Lagemaat is gespecialiseerd in het verwijderen van asbest, asbesthoudende producten en asbest besmette constructiedelen uit bouwwerken en/of objecten. Momenteel is asbestsanering een zeer belangrijk onderwerp in de samenleving..

Dagelijks houden een groot aantal werknemers in onze organisatie zich continu bezig met zowel de werkvoorbereiding, nazorg als daadwerkelijke asbestsanering (ca. 24 asbestploegen) van asbesthoudende materialen voor diverse opdrachtgevers.

Het asbestverwijderingstraject verloopt (merendeels) als volgt:

1) Uitvoeren asbestinventarisatie

Voorafgaand aan sloop, verbouwing of renovatie bent u bijna altijd verplicht om een sloopmelding in te dienen bij uw gemeente. De gemeente zal u vragen om een asbestinventarisatierapport. Vaak is er al een vermoeden dat er daadwerkelijk asbest aanwezig is de betreffende woning, bedrijfspand, schuur, garage etc. De eerste stap is dan de aanvraag van een asbestinventarisatie. Dit moet gedaan worden door een professioneel gecertificeerd (SC540) bedrijf; wij kunnen deze aanvraag voor u verzorgen. Na ontvangst van dat rapport (via e-mail of post) heeft u de eerste stap in het asbest-verwijderings proces voltooid.

2) Indienen sloopmelding

In geval van asbestverwijdering is er in alle gevallen een sloopmelding (voorheen: omgevingsvergunning) van de gemeente nodig. Deze kan aangevraagd worden via het omgevingsloket. Hierbij dient altijd de asbestinventarisatie digitaal aangeleverd te worden met de melding dat het asbestverwijdering betreft. In het nieuwe bouwbesluit is bepaald dat een sloopmelding na maximaal vier weken en minimaal 5 werkdagen afgegeven moet worden. Een vergunning kan langer duren maar is in de meeste gevallen voor de asbestsanering niet nodig.

Indien gewenst verzorgen wij deze aanvraag; wij monitoren de gemeente rondom de afgifte van melding/vergunning en de bezwaartermijn. In overleg kan dan de asbestsanering in onze planning worden opgenomen.

3) Meldingen aan bevoegd gezag

Na goedkeuring van de sloopmelding en verstrijken van de bezwaartermijn kan stap 3 aangevangen worden. Er zijn een aantal toezichthouders, vergunningsverleners en landelijke registratiesystemen (LAVS/Ministerie SZW/RUD/Gemeente/Certificerings Instantie) waar gemeld en geregistreerd moet worden dat er een asbestsanering zal gaan plaatsvinden; deze acties voeren wij voor u uit en moeten minimaal twee werkdagen voor aanvang van de saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd.

4) Opstellen van het saneringsplan

In een draaiboek wordt gespecificeerd hoe het asbest verwijderd gaat worden en hoe het eindresultaat opgeleverd moet gaan worden. Hierbij is er onder meer aandacht voor zaken als:

  • Naleving van relevante wet- en regelgeving
  • De aanwezigheid van een actuele RI&E en bijbehorend Plan van Aanpak
  • Volgen van het geautoriseerde Plan van Aanpak
  • Continue verbetering van processen en maatregelen
  • Werken in overeenstemming met vereiste arbeidshygiëne en het beperken van milieubelasting
  • Gericht op het zorgvuldig (arbeids- en milieuhygiënisch) asbest verwijderen
  • Het garanderen van een veilige werkomgeving en het welzijn van onze medewerkers waardoor het oplopen van letsel en materiële en/of milieuschade wordt voorkomen.
  • Preventief handelen boven correctief

5) Uitvoeren van de asbestsanering

Wij zijn SC530 gecertificeerd en kunnen alle mogelijke asbestverontreinigingen saneren. De medewerkers die betrokken zijn bij een asbestsloop worden goed beschermd tegen de blootstelling aan asbest. Voor ieder van hen wordt een werkschema opgesteld, zoals wettelijk is voorgeschreven. Bij aanvang van het werk worden ze medisch gekeurd, wat vervolgens om de drie jaar herhaald wordt. De medische gegevens worden samen met datum en tijdstip en het niveau van blootstelling opgenomen in een registratiesysteem.

Onze DTA-medewerkers (Deskundig Toezichthouder Asbestsloop) houden toezicht tijdens de werkzaamheden, dragen zorg voor het correct functioneren van apparatuur en fungeren als aanspreekpunt voor laboratoria, opdrachtgevers, leveranciers, Arbeidsinspectie etc.

6) Vrijgavemeting en/of visuele inspectie door een onafhankelijk gecertificeerd laboratorium

Na de asbestverwijdering wordt de locatie door een gecertificeerd laboratorium visueel geïnspecteerd en vrijgegeven. De stortbewijzen van het asbest en de vrijgave worden in een later stadium door ons verstrekt en zonodig verzonden aan de gemeente.

7) Oplevering van het project

Na afronding van de werkzaamheden en de eindcontrole leveren wij het gesaneerde werk schoon bij u op.

8) Versturen van eindevaluatie aan de betreffende gemeente / opdrachtgever

Opdrachtgever en gemeente ontvangen de eindevaluatie.

Bouwkundig herstel

Aanverwant aan de asbestsanering is bouwkundig herstel. Door de jaren heen hebben wij een discipline bouw mogen ontwikkelen, welke herstelwerkzaamheden na de asbestsanering uitvoert voor o.a. particulieren, corporaties, vastgoedbeheerders en Rijksvastgoedbedrijf. Door deze discipline bouwkundig herstel worden daken voorzien van nieuwe dakbedekkingen na sanering van golfplaten, dakbeschot e.d.. Deze werkzaamheden worden allen geheel in eigen beheer uitgevoerd door daarin gespecialiseerde timmerlieden.

Lagemaat begeleidt u vanaf de eerste stap en neemt u graag de zorgen van uw asbestsanering uit handen. Twijfel niet en neem voor een professionele asbestsanering contact op met ons. Onze medewerkers staan u graag te woord en geven u een deskundig advies.

24 uur bereikbaar!

(0578) 692 064

Mail ons

Contact

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag:
07.30 t/m 12.30 en 13.00 t/m 17.00 uur

Zaterdag:
8.00 - 12.00 uur

Copyright © 2018 Lagemaat Sloopwerken B.V. Alle rechten voorbehouden

Privacy verklaring

Algemene voorwaarden

Created by: Bredewold.nl